103
SMS на 10003 для людей з вадами слуху та мови (абонентам Київстар)
ssmp@health.kiev.ua
  Офіційний веб сайт

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Міністерства охорони

здоров’я УкраїниСТАТУТ

ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «АГЕНЦІЯ ЕКСТРЕННОЇ
МЕДИЦИНИ» МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код 24932429


Київ - 2017 рік


2

І.   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Державнепідприємство «Агенція екстреної медицини» Міністерства охорони здоров’я України (далі - Підприємство) є державним підприємством, засноване на державній власності, що належить до сфери управління Міністерства охорони здоров'я України (далі - Уповноважений орган управління) і є підзвітним йому.
 2. У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства охорони здоров'я України, нормативно-правовими актами, які видаються міністерствами, іншими органами виконавчої влади, а також цим Статутом.
 3. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА
 4. Найменування:

Повне українською мовою: Державне підприємство «Агенція екстреної медицини» Міністерства охорони здоров’я України

Скорочене українською мовою: ДП «АЕМ» МОЗ України

Повне іноземною мовою (англійською мовою): 8їаїе сотрапу « А§епсу Гог Етег£епсу Месіісіпе» оГМіпізігу оГНеакН оШкгаіпе.

Скорочене іноземною мовою (англійською мовою):. 8С «АЕМ» Міпізігу оГНеакЬ оГПкгаіпе.

 1. Місцезнаходження Підприємства:01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7.
  1. МЕТА, ЗАВДАННЯ, ТА СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ПІДПРИЄМСТВА
 2. Підприємство утворено з метою сприяння проведення державної політики у сфері охорони здоров’я, що передбачає стандартизацію роботи системи екстреної медичної допомоги, контроль рівня знань медичного персоналу системи екстреної медичної допомоги, регулювання процесу навчання та підвищення кваліфікації працівників системи екстреної медичної допомоги, та осіб які відповідно до положень Закону України «Про екстрену медичну допомогу» за своїми службовими обов’язками повинні вміти надавати догоспітальну допомогу.
 3. Метою Підприємства є:

стандартизація надання домедичної та екстреної медичної допомоги;

проведення досліджень з проблем екстреної медичної допомоги;

організаційно-методична допомога щодо функціонування системи екстреної медичної допомоги;

проведення аналізу роботи системи екстреної медичної допомоги та надання пропозицій щодо її удосконалення;


з

технічне та технологічне забезпечення, створення, запровадження експлуатація програмно-інформаційних комплексів системного ведення: реєстру виданих сертифікатів інструкторів;

реєстру акредитованих навчально-тренувальних відцілів/установ; реєстру виданих сертифікатів про проходження курсів догоспітальної (домедичної) допомоги;

реєстру сертифікатів на здійснення діяльності екстреного медичного техніка;

реєстру сертифікатів на здійснення діяльності парамедика; інших реєстрів, розробка та впровадження яких належить до компетенції Уповноваженого органу управління.

 1. 1.Розробка інтелектуальних систем управління електронними базами

даних

 1. 2.Розробка нормативно-технічної документації для створення та функціонування автоматизованих систем ведення електронних баз даних.
 2. 3.Організація підвищення кваліфікації спеціалістів Підприємства, організація стажування та підвищення кваліфікації фахівців, у тому числі і за кордоном.
 3. Основними завданнями Підприємства є:

створення навчальних стандартів для підготовки працівників кожного рівня системи екстреної медичної допомоги;

розробка навчального формату та розподіл навчальних годин; розробка уніфікованих програм та методик підготовки немедичних працівників, які беруть участь у наданні екстреної медичної допомоги населенню в повсякденних умовах та за умов ліквідації медичних наслідків надзвичайних ситуацій;

участь у розробці уніфікованих програм та методик підготовки медичних працівників системи екстреної медичної допомоги;

синхронізація навчальних стандартів та методик для працівників системи екстреної медичної допомоги згідно з міжнародними вимогами;

підготовка обгрунтування проектів нормативно-правових актів щодо функціонування системи екстреної медичної допомоги;

розробка стандартів акредитації центрів екстреної медичної допомоги; участь у проведенні акредитації центрів екстреної медичної допомоги; проведення прикладних досліджень з питань розробки та впровадження високоефективних медичних технологій і методів надання екстреної медичної допомоги;

розробка, оновлення протоколів та стандартів надання допомоги в системі екстреної медицини;

проведення збору та аналізу інформації, пов'язаної з удосконаленням форм і методів організації надання екстреної медичної допомоги населенню;

видавництво журналів, збірників,нормативних та організаційно- методичних документів, довідників та посібників для системи екстреної медичної допомоги;

забезпечення організації участі та проведення семінарів, нарад,


4

конференцій з питань екстреної медичної допомоги;

розробка стандартів акредитації навчально-тренувальних центрів/відцілів з підготовки фахівців системи екстреної медичної допомоги;

проведення акредитації навчально-тренувальних центрів/відділів з підготовки фахівців системи екстреної медичної допомоги;

координація впровадження на місцях програмно-технічних засобів для користування електронними системами;

надання інформаційних, консультативних та інших послуг; створення вимог до сертифікації працівників системи екстреної медичної допомоги та осіб які згідно з Законом України «Про екстрену медичну допомогу» за своїми службовими обов’язками зобов’язані надавати домедичну допомогу;

сертифікація слухачів, які успішно здали практичні та теоретичні іспити після проходження курсів в начально-тренувальних центрах/відділах та інших навчальних установах із подальшим контролем за їх відповідністю вимогам сертифікації, прийняття рішення щодо сертифікації, її поновлення, тимчасового зупинення або визнання недійсною;

створення умов та вимог для вдосконалення знань та навичок спеціалістів системи екстреної медичної допомоги;

розробка та контроль етапів переходу працівників центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у відділення екстреної медичної допомоги закладів охорони здоров’я госпітальної ланки;

розробка вимог до спеціалістів, що працюють на кожному рівні системи екстреної медичної допомоги;

ведення реєстру виданих ліцензій та сертифікатів працівникам системи екстреної медичної допомоги;

проведення збору інформації та аналізу сертифікаційного процесу та якості наданих послуг;

представництво та участь від України у міжнародних, європейських та інших зустрічах, комітетах, організаціях з екстреної медичної допомоги;

придбання та експлуатація об’єктів нерухомості,                          капітальне

будівництво, ремонт та обслуговування інженерно-технічних мереж та комунікацій.

 1. 1.Надання інформації з електронних баз даних.
 2. 2.Створення автоматизованих систем та їх сервісне обслуговування.
 3. 3. Розробка, тиражування, адаптація програмних продуктів, створення локальних та глобальних мереж з використання різноманітних носіїв інформації.
 4. Постійними структурними підрозділами Підприємства є:
 5. Відділ стандартизації навчальних програм.

Мета відділу - забезпечити найвищу якість допомоги громаді, втілюючи сучасні стандарти та проводячи оцінку якості навчання працівників системи екстреної медичної допомоги.

Завдання відділу:

сприяє отриманню якісного навчання з домедичної та екстреної


5

медичної допомоги;

визначає стандарти освіти для спеціалістів всіх рівнів з догоспітальної допомоги (рятувальники та інших професіоналів без медичної освіти, які за своїми службовими обов’язками повинні надавати домедичну допомогу,працівники системи екстреної медичної допомоги);

визначає стандарти підвищення кваліфікації та постійного навчання спеціалістів з догоспітальної ланки системи екстреної медичної допомоги;

розробляє стандарти акредитації навчально-тренувальних центрів/відділів з підготовки фахівців системи екстреної медичної допомоги; проводить акредитацію навчально-тренувальних центрів/відділів; визначає вимоги та стандарти для взаємодії всіх спеціалістів системи, у тому числі лікарів системи екстреної медичної допомоги;

проводить сертифікацію інструкторів з надання догоспітальної та першої допомоги;

оновлює навчальні стандарти у відповідності з міжнародними вимогами до професій системи екстреної медичної допомоги;

розробляє та подає на затвердження Уповноваженому органу управління програми навчальних курсів з домедичної, медичної підготовки та курсів підвищення кваліфікації працівників системи екстреної медичної допомоги;

 1. Відділ тестування та сертифікації.

Мета відділу полягає у створенні вимог до теоретичного та практичного процесу оцінювання медичних та немедичних працівників системи екстреної медичної допомоги. Сертифікація, яку проводить АЕМ є публічним визнанням компетентності працівників ЕМД. Підтримка сертифікації відображає прагнення працівника до навчання протягом усього життя.

Завдання відділу:

здійснює сертифікацію працівників системи екстреної медичної допомоги;

визначає єдиний процес оцінки знань та навичок необхідних для роботи у системі екстреної медичної допомоги,

встановлює стандарти початкової оцінки знань як теоретичного тестування так і практичних навичок працівників всіх рівнів системи екстреної медичної допомоги;

встановлює часові рамкові вимоги для проходження повторної оцінки знань та навичок;

визначає відповідність до сертифікаційних вимог; проводить аудит процесу оцінки знань та навичок;

створює та оновлює базу тестових завданнь та листи оцінки практичних навичок;

проводить сертифікацію диспетчерів системи екстреної медичної допомоги;

веде електронний реєстр виданих ліцензій та сертифікатів;


6

анулює сертифікацію інструкторів з надання догоспітальної допомоги у визначених випадках;

 1. Аналітичний відділ

Мета відділу - покращення надання екстреної медичної допомоги, шляхом проведення аналітичних досліджень системи ЕМД, роботи її медичних працівників та наданої пацієнтам допомоги. Завдяки перспективним та ретроспективним аналізам для оцінки ефективності широкого кола питань, включаючи догляд за пацієнтами, освітні методи, що використовуються для навчання працівників всіх кваліфікаційних рівнів та архітектуру системи. Розповсюдження результатів аналітичних досліджень через публікації, презентації та порівняльний аналіз що має сприяти глобальному розумінню стану системи ЕМД.

Завдання відділу:

оцінює результати надання допомоги пацієнтам';

встановлює стандарти безпеки роботи працівників системи екстреної медичної допомоги;

аналізує діяльність служб системи екстреної медичної допомоги;

аналізує та контролює надання домедичної та екстреної допомоги населенню особами, які відповідно до законодавства зобов’язані її надавати;

 1. Адміністративний відділ

Мета відділу - полягає в забезпеченні позиціонування агенції як провідної установи, що забезпечує роботу системи ЕМД у відповідності з політикою Міністерства охорони здоров'я України. Адміністративний відділ відповідає за розробку реєстрації працівників системи ЕМД в Україні. Адміністративний відділ є зв'язком з внутрішніми та зовнішніми зацікавленими сторонами. Адміністративний відділ розробляє стратегію комунікації для АЕМ.

Завдання відділу:

здійснює управління Агенцією;

здійснює міжнародне співробітництво з метою стандартизації та впровадження новітніх технологій та стандартів доказової медицини, сприяє залученню іноземних інвестицій;

організовує і проводить семінари, наради, конференції з питань екстреної медичної допомоги та медицини катастроф;

співпрацює з екстреними службами, які надають екстрену допомогу населенню;

співпрацює з міжнародними організаціями у галузі екстреної медичної допомоги.

проводить технічний, юридичний та адміністративний супровід реєстрів та інших програмно-інформаційних комплексів системного ведення;

 1. Відділ впровадження протоколів та стандартів надання допомоги

Мета відділу — полягає в тому, щоб забезпечити розробку та


7

впровадження сучасних протоколів екстреної медичної допомоги та диспетчеризації. Лікарі АЕМ надають лікарям-спеціалістам системи екстреної медичної допомоги медичне керівництво та сферу компетенцій в їх діяльності. Допомога хворим є пріоритетним завданням АЕМ.

Завдання відділу:

розробляє     та   подає     на     затвердження     Уповноваженому      органу

управління стандарти та протоколи з надання домедичної допомоги та екстреної медичної допомоги;

розробляє та подає на затвердження стандарти оснащення бригад екстреної медичної допомоги;

здійснює моніторинг світового досвіду практичної діяльності в сфері екстреної медичної допомоги;

впроваджує новітні стандарти надання медичної допомоги;

встановлює межі компетенції спеціалістів кожного рівня системи ЕМД;

розробляє     та   подає     на     затвердження     Уповноваженому      органу

управління стандарти та протоколи диспетчеризації;

 1. Відділ контролю за дотриманням стандартів якості

Мета відділу — контроль якості надання екстреної медичної допомоги . Аналіз скарг та зауважень, які надійшли від пацієнтів, ефективність наданої допомоги та відхилення від протоколів, за якими медичний працівник зобов’язаний діяти, та надання відповідних висновків керівництву АЕМ. Забезпечення належного документування всього процесу догляду за пацієнтами.

Завдання відділу:

збирає звітні форми первинної медичної облікової документації;

аналізує якість наданої допомоги у тому числі за допомогою отримання відгуків та скарг від пацієнтів, інших осіб та організацій;

проводить службові розслідування;

аналізує ефективність затверджених протоколів та стандартів;

Усі види діяльності, які згідно із законодавством потребують спеціальних дозволів чи ліцензій, здійснюються Підприємством лише після їх отримання.

Підприємство здійснює обробку персональних даних для конкретних і законних цілей з метою забезпечення реалізації трудових відносин, адміністративно-правових відносин, відносин у сфері управління персоналом, відносин у сфері бухгалтерського обліку, у сфері податкових відносин, відносин у сфері охорони здоров’я, визначених за угодою суб’єкта персональних даних, або у випадках та в порядку, що встановлені законодавством. Персональні дані обробляються у формі, що допускає ідентифікацію фізичної особи, якої вони стосуються, у строк, не більший ніж це необхідно відповідно до їх законного призначення.


 1. ПРАВОВИМ СТАТУС ПІДПРИЄМСТВА


в

 1. Підприємство є юридичною особою. Підприємство набуває прав та обов’язків юридичної особи з дати включення його до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
 2. Підприємство здійснює свою діяльність відповідно до законодавства та цього Статуту.
 3. Зміни до Статуту Підприємства вносяться за рішенням Уповноваженого органу управління та підлягають державній реєстрації в порядку, передбаченому законом.
 4. Підприємство не може бути засновником іншої юридичної особи.
 5. Підприємство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням, а також може мати товарний знак, який реєструється відповідно до законодавства.
 6. Для здійснення підприємницької діяльності Підприємство залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.
 7. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями усім належним на праві господарського відання майном згідно із законодавством.
 8. Держава та Уповноважений орган управління не несуть відповідальності за зобов’язаннями Підприємства, крім випадків, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами України.
 9. Підприємство не несе відповідальності за зобов’язання держави та Уповноваженого органу управління.
 10. Підприємство має право укладати угоди, набувати майнових та немайнових прав, нести відповідальність, бути позивачем і відповідачем у суді відповідно до законодавства.
  1. МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА
 11. Майно Підприємства є державною власністю і закріплюється за ним на праві господарського відання.
 12. Майно Підприємства становлять виробничі і невиробничі засоби, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства.
 13. Джерелами формування майна Підприємства є:

державне майно, передане Підприємству Уповноваженим органом управління;

доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, інших видів господарської діяльності Підприємства;


9

доходи від цінних паперів;

кредити банків та інших кредиторів;

капітальні вкладення і дотації з бюджетів;

майно, придбане в інших суб’єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;

добровільні внески (гуманітарна допомога);

інші джерела, не заборонені законодавством.

 1. Право господарського відання майном, закріпленим за Підприємством, надається з дати підписання акта приймання-передачі.
 2. У разі передачі Підприємства до сфери управління іншого органу управління Підприємство зберігає право господарського відання на закріплене за ним майно. Підприємство в установленому законодавством порядку забезпечує оформлення та державну реєстрацію речових прав на об’єкти, права на які підлягають державній реєстрації.
 3. Контроль за ефективністю використання, збереженням та обліком закріпленого за Підприємством майна здійснює Уповноважений орган управління.
 4. Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним та фізичним особам, крім випадків, передбачених законом.
 5. Відчуження Підприємством майнових об’єктів, що належать до основних фондів, здійснюється виключно на конкурентних засадах за погодженням з Уповноваженим органом управління в порядку, встановленому законодавством.

Відчуження нерухомого майна, а також повітряних і морських суден, суден внутрішнього плавання та рухомого складу залізничного транспорту здійснюється за умови додаткового погодження в установленому порядку з Фондом державного майна України.

Розпоряджатися в інший спосіб майном, що належить до основних фондів, Підприємство має право лише у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Господарським кодексом України та іншими законами України.


10

 1. Кошти, одержані від продажу майнових об’єктів, що належать до основних фондів Підприємства, використовуються відповідно до затвердженого фінансового плану.
 2. Нерухоме майно Підприємства, що не підлягає приватизації, не може бути відчужене, вилучене та передане до статутного капіталу господарських організацій і щодо такого майна не можуть вчинятися дії, наслідком яких може бути його відчуження.
 3. Підприємство має право здавати в оренду в установленому законодавством порядку підприємствам, установам і організаціям, а також громадянам нерухоме майно (будівлі, споруди, нежитлові приміщення) та інше окреме індивідуально визначене майно (устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, які йому належать), а також списувати його з балансу.
 4. Списання з балансу Підприємства не повністю амортизованих основних фондів, а також прискорена амортизація основних фондів Підприємства здійснюються за згодою Уповноваженого органу управління.
 5. Передача в заставу майнових об’єктів, що належать до основних фондів Підприємства, здійснюється в установлений законодавством спосіб за погодженням з Уповноваженим органом управління.
 6. Підприємство здійснює володіння, користування землею та іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності згідно із законодавством.
 7. Збитки, завдані Підприємству в результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Підприємству відповідно до закону.
 8. РОЗМІР І ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ТА СТВОРЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ (ЦІЛЬОВИХ) ФОНДІВ
 9. Статутний капітал Підприємства формується протягом трьох місяців з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про проведення державної реєстрації цього Підприємства.
 10. Статутний капітал Підприємства формується шляхом передачі Уповноваженим органом управління нерухомого майна, коштів, цінних паперів, іншого майна та майнових прав.


] І

 1. Статутний капітал Підприємства підлягає сплаті до закінчення першого року з дня державної реєстрації Підприємства.
 2. Статутний капітал вважається сформованим з дати передачі в установленому порядку Підприємству майна, що закріплюється за ним на праві господарського відання, або з дати зарахування відповідних коштів на банківський рахунок Підприємства.
 3. Передача майна Підприємству оформляється актом приймання- передачі.
 4. Статутний капітал Підприємства становить 1000 гривень
 5. Рішення про зміну (збільшення, зменшення) розміру статутного капіталу Підприємства приймається Уповноваженим органом управління з урахуванням відомостей річної бухгалтерської звітності Підприємства.
 6. Зміни, що вносяться до Статуту Підприємства у зв’язку із зміною (збільшенням, зменшенням) розміру статутного капіталу, підлягають державній реєстрації.
 7. Підприємство створює за рахунок прибутку спеціальні (цільові) фонди, призначені для покриття витрат, пов’язаних з його діяльністю:

амортизаційний фонд;

фонд розвитку виробництва;

фонд споживання (оплати праці);

резервний фонд;

інші фонди.

 1. Амортизаційний фонд створюється за рахунок амортизаційних відрахувань і призначається для відтворення основних фондів (устаткування, машин, будівель тощо), які в процесі виробництва піддаються фізичному та моральному зносу, через що втрачають частину споживної вартості.
 2. Фонд розвитку виробництва створюється за рахунок коштів відрахувань від чистого прибутку в порядку, передбаченому законодавством. Кошти фонду використовуються для розвитку матеріально-технічної бази Підприємства. Спрямування коштів фонду визначається кошторисом.


12

 1. Фонд споживання (оплати праці) створюється в розмірах, які визначаються згідно із законодавством.
 2. Резервний фонд Підприємства створюється в розмірі 5% відсотків фонду споживання (оплати праці) і призначений для покриття витрат, які пов’язані з відшкодуванням збитків, та позапланових витрат.
 3. Джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства є прибуток (дохід), амортизаційні відрахування, кошти, одержані від продажу цінних паперів, безоплатні або благодійні внески членів трудового колективу, підприємств, організацій, громадян та інші надходження (включаючи централізовані капітальні вкладення та кредити).
 4. Використання фондів здійснюється відповідно до фінансового плану Підприємства.
  1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА
 5. Підприємство має право:

самостійно планувати свою діяльність, визначати основні напрями своєї роботи відповідно до складеного фінансового плану Підприємства, затвердженого Уповноваженим органом управління;

реалізовувати свою продукцію, послуги, залишки від виробництва за цінами, що формуються відповідно до умов економічної діяльності, а у випадках, передбачених законодавством, - за фіксованими державними цінами;

придбавати, випускати та реалізовувати цінні папери відповідно до законодавства;

утворювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи з можливістю відкриття поточних і розрахункових рахунків та затверджувати положення про них, за погодженням Уповноваженим органом управління;

обирати предмет договору, визначати зобов’язання, будь-які інші умови господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству;

звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм


ІЗ

власності та підпорядкування для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Підприємство завдань;

отримувати кредити;

здійснювати заходи для поліпшення умов праці працівників;

укладати господарські угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства;

співпрацювати з іноземними організаціями відповідно до чинного законодавства;

здійснювати власне будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт основних фондів;

мати інші права в межах Статуту та чинного законодавства;

 1. Підприємство зобов’язане:

забезпечувати своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно із законодавством;

відповідно до державного контракту, державного замовлення, укладених договорів (в т.ч. договорів доручень) забезпечувати виробництво та поставку продукції і товарів, здійснювати оперативну діяльність з матеріально- технічного забезпечення своєї роботи, придбавати матеріальні ресурси у підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також у фізичних осіб;

виконувати норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки;

здійснювати бухгалтерський та оперативний облік результатів своєї роботи, складати та подавати фінансову та статистичну звітність відповідно до вимог законодавства України;

додержуватися фінансової дисципліни;

створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;


14

проводити інвентаризацію належного йому майна для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку, фінансової звітності та статистичної інформації згідно із законодавством та цим Статутом;

додержуватися вимог законодавства про державну таємницю;

надавати Уповноваженому органу управління інформацію щодо діяльності Підприємства.

погоджувати з Уповноваженим органом управління (або Наглядовою радою підприємства, у разі її утворення) значні правочини та правочини, щодо яких є заінтересованість, відповідно до вимог Господарського кодексу України.

 1. Підприємство оприлюднює інформацію про свою діяльність, крім випадків, встановлених законом, шляхом розміщення її на власній веб- сторінці (веб-сайті) або на офіційному веб-сайті Уповноваженого органу управління, у строки та в порядку, визначені Кабінетом Міністрів України. Доступ до таких веб-сторінок та веб-сайтів є цілодобовим і безоплатним.

Обов'язковому оприлюдненню підлягає така інформація:

цілі діяльності Підприємства та стан їх досягнення;

аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності Підприємства за останні три роки, якщо аудит проводився відповідно до вимоги закону або за рішенням наглядової ради державного унітарного підприємства (у разі її утворення) або суб'єкта управління об'єктами державної власності, що здійснює функції з управління підприємством;

статут Підприємства у чинній редакції, а також у редакціях, що діяли раніше;

біографічні довідки (включаючи професійні характеристики) членів наглядової ради (у разі її утворення) Підприємства (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних), принципи їх добору, їхнє членство у наглядових радах інших суб'єктів господарювання, а також зазначається, хто із членів наглядової ради Підприємства є незалежним;

річні звіти наглядової ради (у разі її утворення);

рішення суб'єкта управління об'єктами державної власності щодо Підприємства;


15

опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності Підприємства, та заходи щодо управління такими ризиками;

відомості про договори, учасником яких є Підприємство, інформація про які підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України «Про відкритість використання публічних коштів»;

 1. Для закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти Підприємство застосовує процедури закупівель, визначені законом.
 2. У разі порушення Підприємством законодавства про охорону навколишнього природного середовища його діяльність може бути обмежена, тимчасово заборонена або припинена відповідно до законодавства.
  1. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
 3. Управління Підприємством здійснюється відповідно до цього Статуту.
 4. Управління Підприємством здійснюється його директором, далі - Керівник, який підзвітний Уповноваженому органу управління.
 5. Керівник Підприємства призначається на посаду та звільняється з посади Уповноваженим органом управління.
 6. З Керівником Підприємства укладається контракт, у якому визначаються строк найму, його права, обов’язки і відповідальність, умови матеріального забезпечення, звільнення з посади, інші умови найму, за погодженням сторін.
 7. Керівник Підприємства може бути звільнено з посади достроково на підставах, передбачених контрактом відповідно до законодавства.
 8. Керівник Підприємства самостійно вирішує питання діяльності Підприємства, за винятком тих, що віднесені Статутом до компетенції Уповноваженого органу управління.
 9. Керівник Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності.
 10. Керівник Підприємства:

несе відповідальність за виконання покладених на нього завдань, що визначені Статутом;


16

несе відповідальність за оприлюднення та достовірність інформації про діяльність підприємства, відповідно до законів України та умов укладеного з ним контракту;

під час реалізації своїх прав і виконання обов’язків повинен діяти в інтересах Підприємства;

діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, інших організаціях, а також у відносинах з юридичними та фізичними особами;

формує адміністрацію Підприємства;

видає в межах своєї компетенції накази та доручення;

організовує інформаційну, виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність Підприємства відповідно до мети та основних напрямів його діяльності;

затверджує за погодженням з Уповноваженим органом управління структуру і штатний розпис Підприємства;

у встановленому порядку призначає на посади та звільняє з посад працівників Підприємства;

призначає та звільняє за погодженням з Уповноваженим органом управління заступників Керівника Підприємства, юрисконсульта та головного бухгалтера Підприємства з дотриманням вимог законодавства;

призначає та звільняє керівників структурних підрозділів та своїм наказом розподіляє обов’язки між ними, видає довіреності та уповноважує їх на виконання відповідних функцій і відповідальність відповідно до законодавства та цього Статуту;

обирає форму і систему оплати праці, установлює працівникам розміри тарифних ставок, посадових окладів, винагород, надбавок і доплат з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством;

застосовує заходи заохочення та дисциплінарного стягнення до працівників Підприємства;

розпоряджається коштами та майном Підприємства відповідно до цього Статуту та законодавства;


17

забезпечує ефективне використання та збереження майна, переданого Підприємству;

виконує умови укладеного з Уповноваженим органом управління трудового контракту;

укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків розрахунковий та інші рахунки;

опрацьовує та подає на затвердження до Уповноваженого органу управління Статут, проекти змін до Статуту;

погоджує з Уповноваженим органом управління свої відпустки, закордонні відрядження та відрядження в Україні;

забезпечує невідкладне повідомлення Уповноваженого органу управління про свою тимчасову втрату працездатності;

несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів, додержання трудової, фінансової дисципліни і вимог законодавства;

забезпечує додержання законодавства про працю на Підприємстві з дотриманням законності та порядку, режиму секретності та антикорупційних норм;

вирішує інші питання діяльності Підприємства відповідно до законодавства.


 1. УПОВНОВАЖЕНИЙ ОРГАН УПРАВЛІННЯ
 2. Уповноважений орган управління відповідно до покладених на нього завдань:

приймає рішення про утворення, реорганізацію і ліквідацію Підприємства;

призначає на посаду та звільняє з посади керівника Підприємства, укладає і розриває з керівником Підприємства контракт, здійснює контроль за додержанням вимог контракту (у разі не утворення на підприємстві Наглядової ради);

затверджує Статут Підприємства та зміни до нього, здійснює контроль за додержанням цього Статуту;


18

забезпечує призначення (обрання) незалежних членів Наглядової ради Підприємства (у разі її утворення);

приймає рішення у випадках, визначених законами України, про надання згоди на вчинення Підприємством господарського зобов'язання, щодо якого є заінтересованість, та значного господарського зобов'язання або про відмову в наданні такої згоди та несе встановлену законами України відповідальність за прийняття таких рішень;

веде облік об’єктів державної власності, що перебувають у його управлінні, здійснює контроль за ефективністю використання та збереження таких об’єктів;

контролює своєчасність складання фінансових планів Підприємства, здійснює контроль за їх виконанням у встановленому порядку;

проводить моніторинг фінансової діяльності, зокрема виконання показників фінансових планів Підприємства, та вживає заходів щодо поліпшення його роботи;

має право на проведення внутрішніх аудитів діяльності Підприємства;

у разі зміни керівника Підприємства забезпечує проведення ревізії фінансово-господарської діяльності Підприємства в порядку, передбаченому законом;

погоджує укладення договорів щодо проведення незалежних аудиторських перевірок річної фінансової звітності (у разі не утворення на Підприємстві наглядової ради);

у разі утворення на підприємстві Наглядової ради, визначає кандидатури осіб, які представляють інтереси держави в Наглядовій раді (далі - представники держави), забезпечує їх обрання (призначення), а за необхідності також укладає з ними договори доручення;

у разі утворення на підприємстві Наглядової ради, визначає кандидатури незалежних членів наглядових рад у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, що пропонуються до призначення (обрання) до складу наглядових рад державних унітарних підприємств;

здійснює контроль за проведенням інвентаризації майна Підприємства відповідно до законодавства;


19

погоджує договори про спільну діяльність, договори комісій, доручення та управління майном, зміни до них та контролює виконання умов цих договорів;

виявляє державне майно, яке тимчасово не використовується, та вносить пропозиції щодо умов його подальшого використання;

надає згоду на відчуження, оренду, передачу та списання майна Підприємства;

організовує контроль за використанням орендованого державного майна;

погоджує призначення та звільнення заступників Керівника Підприємства, юрисконсульта та головного бухгалтера Підприємства, відповідно до вимог законодавства за поданням Керівника Підприємства;

має право на вирішення питання щодо покладення виконання обов’язків Керівника Підприємства у разі його тимчасової відсутності;

контролює виконання та забезпечення Керівником Підприємства заходів щодо створення умов праці відповідно до законодавства про охорону праці;

здійснює інші функції, передбачені законодавством.

 1. Уповноважений орган управління здійснює контроль за використанням та збереженням майна Підприємства, не втручаючись в оперативно-господарську діяльність Підприємства.
 2. Здійснює контроль за додержанням законодавства про працю на Підприємстві.
  1. НАГЛЯДОВА РАДА ПІДПРИЄМСТВА
 3. На Підприємстві може бути утворена Наглядова рада в порядку, визначеному законодавством України.
  1. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
 4. Основним показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток.
 5. Прибуток Підприємства формується за рахунок надходжень від провадження господарської діяльності після покриття матеріальних та

 

 


20

прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, сплати відсотків за кредитами банків, сплати передбачених законодавством податків та інших платежів до бюджету, відрахувань до цільових та інших фондів, залишається у повному його розпорядженні та використовується відповідно до законодавства.

Прибуток Підприємства визначається шляхом зменшення суми валового доходу Підприємства за певний період на суму валових витрат та амортизаційних відрахувань.

 1. Розподіл прибутку Підприємства здійснюється відповідно до затвердженого фінансового плану Підприємства з урахуванням вимог Господарського кодексу України та інших законів України.
 2. У фінансовому плані Підприємства затверджуються суми коштів, які спрямовуються державі як власнику і зараховуються до державного бюджету.
 3. Складення, затвердження та контроль за виконанням фінансового плану Підприємства здійснюються в установленому законодавством порядку.
 4. Підприємство відраховує та сплачує до державного бюджету частину прибутку відповідно до порядку та нормативу, визначених законодавством.
 5. Аудит фінансової діяльності Підприємства здійснюється згідно із законодавством.
 6. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями, громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі договорів.
 7. Підприємство провадить зовнішньоекономічну діяльність згідно із законодавством.
  1. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТА СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
 8. Трудовий колектив Підприємства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством.
 9. Повноваження трудового колективу Підприємства реалізуються загальними зборами (конференцією) та через їх виборні органи.


21

 1. Для представництва інтересів трудового колективу на загальних зборах (конференції) трудовий колектив може обрати орган колективного самоврядування, до складу якого не може входити керівник Підприємства.
 2. Члени органу колективного самоврядування обираються таємним голосуванням на три роки не менше як двома третинами голосів. Члени виборного органу не можуть бути звільнені з роботи або переведені на інші посади з ініціативи адміністрації Підприємства без згоди відповідного виборного органу цього колективу.
 3. Виробничі, трудові і соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства регулюються колективним договором.
 4. Питання соціального розвитку, зокрема включаючи поліпшення умов праці, життя та здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників Підприємства та їх сімей, вирішуються трудовим колективом за участю керівника Підприємства, якщо інше не передбачено законодавством.
  1. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
 5. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації - за рішенням Уповноваженого органу управління, а у випадках, передбачених законами, - за рішенням суду.
 6. У разі реорганізації Підприємства вся сукупність його прав та обов'язки переходить до його правонаступників у встановленому законодавством порядку.
 7. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Уповноваженим органом управління, а у разі припинення його діяльності за рішенням суду — комісією, утвореною відповідно до рішення
суду.
 1. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня оголошення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію Підприємства.
 2. Ліквідаційна комісія розміщує в друкованих засобах відповідно до закону повідомлення про його ліквідацію та про порядок і строки заяви кредиторами претензій, а наявних (відомих) кредиторів повідомляє персонально у письмовій формі у встановлені законодавством строки.


22

 

 1. Одночасно ліквідаційна комісія вживає всіх необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості Підприємства та виявлення кредиторів з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію суб'єкта господарювання.
 2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Підприємства і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його до Уповноваженого органу управління або органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в установленому законодавством порядку, з обов'язковою перевіркою органом державної фіскальної служби, в якому перебуває на обліку Підприємство.
 3. Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Підприємства, що ліквідується.
 4. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства.
 5. Працівникам Підприємства, які звільняються у зв’язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.
 6. Підприємство вважається таким, що припинило свою діяльність, з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про державну реєстрацію його припинення.

 

 

 

 

Агенція ДП

agen1

agen2

agen3